Kundservice
Sverige | SEK kr
Välkommen till sidan för villkor och villkor som styr LILYSILK Silk Club, även känd som "Programmet". Genom att delta i programmet godkänner du dessa villkor. Programmet är ett kundlojalitetsprogram som erbjuds av LILYSILK, vilket gör att kvalificerade individer kan tjäna poäng och låsa upp olika nivåer av förmåner och belöningar, enligt beskrivningen i dessa villkor.
LILYSILK kan samla in personlig information från medlemmar för att underlätta LILYSILK Belöningsklubb. All personlig information som samlas in kommer att hanteras i enlighet med LILYSILKs respektive integritetspolicyer som innehåller information om hur medlemmar kan söka åtkomst eller korrigera sin personliga information som innehas av LILYSILK eller klaga på en kränkning av deras integritet, och hur LILYSILK kommer att hantera det klagomålet. Genom att gå med i LILYSILK Silk Club samtycker en individ till att LILYSILK kontaktar dem för att förse dem med konsument- eller marknadsföringsinformation eller meddela dem om belöningar eller andra produkter och specialerbjudanden, under en obestämd period, om inte annat meddelas av Medlemmen (eller tidigare Medlem, som fallet kan vara).
Grundvillkor
 • Medlemsregistrering
  plus minus
  Alla berättigade personer kan registrera sig i programmet genom att tillhandahålla den nödvändiga informationen på programmets webbplats.
  Kontot är kopplat till den specifika webbplats som medlemmen registrerade sig på. Till exempel, en medlem som registrerade sig på LILYSILK US-webbplatsen har inget konto på LILYSILK Canadas webbplats. Medlemskapsprivilegier, förmåner och poäng får inte på något sätt överföras från ett konto till ett annat och kan endast användas på LILYSILK-webbplatsen där kontot finns.
 • Behörighet
  plus minus
  Individer som går med i LILYSILK Belöningsklubb samtycker till att vara bundna av villkoren. För att vara berättigad till programmet måste individer vara minst 18 år gamla med en unik e-postadress och laglig ålder på sin hemort. Deltagande i programmet är förbjudet i jurisdiktioner där det kan bryta mot några juridiska krav, och du samtycker till att inte delta i programmet i sådana jurisdiktioner. Det är ditt ansvar att följa tillämpliga lagar. Om deltagande i programmet skulle leda till en överträdelse av lagar, regler, förordningar, order, arbetsgivarpolicyer eller avtal som du är bunden av, är du inte berättigad att delta.
  Genom att delta i programmet samtycker du till att förse LILYSILK med begärd dokumentation eller bevis på din behörighet och/eller identitet inom den angivna tidsramen. Om du inte gör det kan det leda till att ditt konto och dina poäng avslutas.
 • Uppsägning av Konton
  plus minus
  Om en medlem vill avsluta sitt konto kan han/hon göra det genom att kontakta kundtjänstteamet.
  LILYSILK kan omedelbart, utan föregående meddelande, begränsa eller avsluta ditt medlemskap om du: (i) bryter mot Villkoren eller andra tillämpliga villkor eller verkar använda Programmet på ett sätt som är oförenligt med dessa Villkor eller Programmets avsikt; (ii) befunnits agera på ett kränkande eller bedrägligt sätt eller ägna sig åt något beteende som artificiellt, felaktigt eller vilseledande påverkar ackumuleringen, användningen eller förlusten av poäng, utmärkelser eller medlemsförmåner; (iii) göra någon felaktig framställning i samband med programmet; (iv) försämra programwebbplatsens eller programmets normala funktion; (v) agera på ett sätt som skadar LILYSILK; (vi) agera på något sätt som strider mot lokala, statliga, provinsiella, nationella eller federala lagar, förordningar, order eller andra regler.
 • Ändring av Villkor/Program
  plus minus
  LILYSILK förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum justera programmet och dess tillhörande villkor, med rimligt meddelande till medlemmarna enligt beskrivningen i detta avsnitt. Den mest uppdaterade informationen kan hittas på VIP-medlemskapssidan , eller kommuniceras via e-post eller post till adressen som är kopplad till ditt konto. De reviderade villkoren/programmet kommer att träda i kraft vid publicering, eller enligt vad som anges av LILYSILK vid ett senare tillfälle eller genom en alternativ metod. Om inte annat anges kommer dessa uppdaterade villkor att gälla för ditt deltagande i programmet från och med deras ikraftträdandedatum.
  LILYSILK förbehåller sig också rätten att ibland göra ändringar som att justera intjäningsmöjligheterna, dra tillbaka, begränsa, ändra eller avbryta någon utmärkelse eller förmån, ändra partnerutmärkelser eller program, öka eller modifiera poäng eller andra krav för att tjäna en utmärkelse eller förmån , reglerar överförbarheten av poäng, utmärkelser eller förmåner, ändrar medlemsnivåer eller tillhörande förmåner, inför blackout-datum eller begränsar antalet tillgängliga rum för inlösen av utmärkelser på någon eller alla destinationer.
 • Ansvarsbegränsning
  plus minus
  Detta program görs tillgängligt för dig i befintligt skick, när det är tillgängligt, utan representationer eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda.
  Utan att begränsa det föregående, representerar eller garanterar LILYSILK inte att informationen relaterad till programmet är korrekt, fullständig, tillförlitlig, användbar, aktuell eller aktuell, eller att programmet kommer att fungera utan avbrott eller fel. Trots våra kommersiellt rimliga ansträngningar kan programwebbplatsen och annat programmaterial innehålla typografiska eller andra fel eller felaktigheter, inklusive, utan begränsning, avseende beloppet eller värdet av en viss utmärkelse, antalet poäng som krävs för att lösa in en viss utmärkelse, antalet poäng som ska tilldelas för en viss åtgärd, eller klassificeringen av någon egendom för tilldelningsändamål. LILYSILK förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eller vägra att behandla programutmärkelser, påstådda poängintjänande händelser eller andra transaktioner som uppstår på grund av ett sådant fel, stavfel eller tryckfel.
  LILYSILK kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt gentemot dig för några indirekta, oförutsedda, speciella eller följdskador som uppstår ur eller på något sätt kopplat till programmet.
  Hela denna sektion kommer att överleva uppsägningen av detta program och ditt medlemskap i det.
 • Allmänna villkor
  plus minus
  • Force Majeure
   LILYSILK ska inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för eventuella underlåtenhet att tillhandahålla eller uppfylla utmärkelser, förmåner eller poäng i detta program om programmet eller dess verksamhet påverkas av omständigheter utanför dess kontroll. Dessa omständigheter inkluderar gudshandlingar, handlingar eller förfrågningar från statliga eller kvasi-statliga enheter, utrustningsfel, terroristhandlingar, väderförhållanden, naturfenomen, förklarade eller odeklarerade krig, brand, embargon, arbetskonflikter eller strejker, brist på arbetskraft eller material, transportavbrott, civila störningar, uppror, upplopp, pandemier/epidemier (eller liknande hot mot folkhälsan eller nödsituationer), eller alla lagar, regler, förordningar, order eller åtgärder som ålagts av statliga myndigheter på vilken nivå som helst. Denna lista är inte uttömmande och omfattar alla andra orsaker som inte specifikt nämns ovan.
  • Rättsväsende
   Du samtycker till att ingenting som finns i dessa villkor utgör ett avsteg från LILYSILKs rätt att följa brottsbekämpande eller statliga förfrågningar eller krav som rör ditt deltagande i programmet eller information som tillhandahålls eller samlats in av LILYSILK med avseende på sådant deltagande.
  • Tillåtlighet i framtida förfaranden.
   En tryckt version av dessa villkor och av alla meddelanden från LILYSILK i elektronisk form kommer att vara tillåtliga i rättsliga, skiljeförfaranden eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till dessa villkor eller ditt deltagande i programmet i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererats och underhållits av LILYSILK i tryckt form.
  • Engelska versionskontroller.
   Om det finns en diskrepans eller inkonsekvens mellan den engelska versionen och en annan version av dessa Villkor på ett annat språk, kommer den engelska versionen att råda, styra och kontrollera.
Hur programmet fungerar
 • Medlemsnivåer
  plus minus
  Programmet har fem nivåer: SEED, SPROUT, BULBIL, PETAL och LILY. Varje nivå nås när medlemmen samlar på sig en viss mängd baspoäng.
  Tier Reset/Recalculation: Medlemmens nivåstatus uppdateras varje år den 1 januari baserat på det omräknade antalet återstående baspoäng på kontot. Under någon annan tid än den 1 januari eller när den årliga omräkningen sker, kommer du inte att nedgraderas förutom för återbetalning. För den exakta beräkningsmetoden, se "Base Points Expiration" i avsnittet Poäng.
  Alla medlemmar åtnjuter en mängd olika förmåner som görs tillgängliga av LILYSILK efter eget gottfinnande från tid till annan. Förmånerna kan variera efter nivå och vissa nivåer kan ha fler förmåner än andra. Typ, tidpunkt och tillgänglighet för eventuella förmåner, specialerbjudanden eller exklusiva evenemang kommer att bestämmas av LILYSILK efter eget gottfinnande. För detaljer, se Nivåer och förmåner.
 • Poäng
  plus minus
  För att tjäna poäng måste man vara en kvalificerad medlem i LILYSILK Silk Club och tjäna poäng med hjälp av de metoder som beskrivs i Villkoren. Alla intjänade poäng kommer att krediteras medlemmens konto från LILYSILK-webbplatsen som medlemmen registrerade sig på.
  Baspoäng - Tjänas genom kvalificerade köp från LILYSILKs officiella webbplats och används i syfte att beräkna medlemmens nivå. Poäng är kopplade till den specifika webbplats som medlemmen köper från. Medlemmar måste vara inloggade vid köp för att få poäng.
  Poäng utgång - För både baspoäng och bonuspoäng, när nivåomräkningen äger rum, vanligtvis den 1 januari varje år, kommer du att behålla alla dina poäng från förra året och hälften av alla återstående baspoäng. De återstående baspoängen avgör din nivå för det nya året.
  Anta till exempel att du tjänade 400 baspoäng 2022 och 500 baspoäng 2023. Med nivåomräkningen den 1 januari 2024 blir dina baspoäng 700(500+400/2) och halvpoängen (200 poäng) som du tjänat innan 2023 förfaller. Nivån motsvarande 700 baspoäng är BULBIL.
  Bonuspoäng - Om inte annat uttryckligen anges, kommer alla andra poäng som tjänats in av en medlem att betraktas som bonuspoäng. Bonuspoäng kan lösas in för programutmärkelser, men räknas inte för att beräkna en medlems framsteg mot medlemsstatus.
  • Hur man tjänar poäng
   När en medlem lägger en beställning medan han är inloggad kommer två poäng att delas ut för varje dollars värde i lokal valuta (valuta i kassan), en för baspoängen och en för bonuspoängen. Det enda sättet att tjäna baspoäng är genom att göra en beställning medan du är inloggad, men bonuspoäng kan tjänas in på sätt som beskrivs i Terminsperioden. Poäng kommer att delas ut till medlemmens konto efter framgångsrik beställning. I det fall medlemmen glömt att logga in vid beställning eller andra omständigheter där motsvarande poäng inte krediterats korrekt till medlemmens konto, kan medlemmen kontakta LILYSILKs kundtjänst för rättelse.
  • Återkallelse av poäng
   Om en kund returnerar en vara kommer motsvarande poäng som är kopplade till den specifika vara som gavs till kunden att återkallas i enlighet med detta. Om en kunds baspoängsaldo sjunker under den nuvarande medlemsnivåns minimikrav som ett resultat, kommer medlemmens nivå att räknas om. LILYSILK har rätt att återkalla poäng som lämnats till följd av felet.
 • Fördelar
  plus minus
  • Nivå upp belöningar
   Nivå upp-belöning är en nivåspecifik slumpmässigt genererad engångskupongkod som ges till medlemmar när medlemmen går upp i nivåer.
   När en medlem stiger kommer ett bekräftelsemail att skickas till medlemmens registrerade e-postadress inom de närmaste 24 timmarna med ovan nämnda kupongkod.
   Om du inte har fått ditt bekräftelsemail inom 48 timmar, vänligen kontakta kundtjänst på support@lilysilk.zendesk.com. Nivå upp-belöningskupongen upphör att gälla 90 dagar från datumet för e-postmeddelandet. Endast en Nivå upp Reward-kupong kan användas per transaktion.
   Om du frivilligt väljer att avbryta eller returnera din beställning men redan har använt nivå-upp-belöningen kommer det belopp du faktiskt betalade att återbetalas.
   En Nivå upp-belöning kan inte överföras och får inte säljas, överföras eller tilldelas någon annan. Försök att överföra belöningen i nivå upp kan ogiltigförklara belöningen. Level-up-belöning kan när som helst ändras, ändras eller avslutas av LILYSILK efter eget gottfinnande.
  • Medlemspriser och Erbjudanden
   Medlemspriser är en nivåspecifik rabatt med fast ränta som tillämpas automatiskt på alla kvalificerade beställningar på det ursprungliga beställningspriset före eventuella andra rabatter. För detaljer, se Nivåer och förmåner.
   För returer och återbetalningar kommer medlemsrabatter att exkluderas från det återbetalade priset.
   Medlemsavgiften är inte kontant, har inget kontantvärde utan ett köp och får inte ändras, säljas, bytas ut eller överföras. Medlemspriset tillämpas först framför alla andra kampanjrabatter som har tillämpats. Medlemspriset kan när som helst ändras, ändras eller sägas upp av LILYSILK efter eget gottfinnande.
  • Födelsedagsrabatt
   Alla LILYSILK-medlemmar är berättigade att dra nytta av exklusiva födelsedagsmånadsförmåner i form av en engångsrabattkod som skickas till medlemmen varje år i början av födelsedagsmånaden. För nya medlemmar som registrerade sig den månad de fyller år skickas koden inom 48 timmar efter att de registrerat sig. Medlemmens födelsedatum måste fyllas i för att födelsedagsrabatten ska skickas och träda i kraft. När det är klart kan medlemmen inte ändra sin födelsedag. Om medlemmen fyllt i datumet fel av misstag eller av någon annan anledning att födelsedagen måste ändras, vänligen kontakta kundtjänst påsupport@lilysilk.zendesk.com.
   Födelsedagsförmånen kan när som helst ändras, ändras eller avslutas av LILYSILK efter eget gottfinnande.
   Födelsedagsrabatt är endast för personligt bruk. Varje försök att olagligt ändra din födelsedag är ett brott mot villkoren och ditt medlemskap kan bli föremål för återkallelse av LILYSILK.
  • Punktmultiplikator
   Poängmultiplikatorhändelsen (händelsen) är en tidsbegränsad nivåspecifik aktivitet när de intjänade poängen multipliceras. Den exakta multipeln och typen av poäng som evenemanget (dvs. bas, bonus) gäller skiljer sig åt mellan medlemsnivåerna och kan skilja sig åt mellan olika evenemang.
   Flera poängevenemang hålls då och då. Vänligen prenumerera på LILYSILK för att få information om evenemang i tid.
   Under eventet med flera poäng kommer alla intjänade poäng automatiskt att krediteras ditt konto inom 24 timmar efter köpet.
   Poäng har inget kontantvärde och får inte bytas ut, säljas eller överföras. Inget minimiköp krävs.
   Poängmultiplikatorhändelsen kan när som helst ändras, modifieras eller avslutas av LILYSILK efter eget gottfinnande.
  • Lojalitet-jubileumsgåva
   Alla PETAL & LILY-medlemmar är berättigade att få en lojalitetsgåva per år i augusti eller vid den tidpunkt då LILYSILK-jubileumsevenemanget äger rum. Under den tidsperiod då LILYSILK Jubileumsevent äger rum kommer Jubileumspresenten automatiskt att läggas till i kundvagnen och skickas när medlemmen lägger en beställning.
   För att se de olika gåvoalternativen för din Silk Club-status, vänligen uppmärksamma sidan för jubileumsfirande. Typen och antalet alternativ för jubileumsgåvor varierar beroende på plats och kan variera beroende på medlemsnivå. Vänligen kontakta kundtjänst på support@lilysilk.zendesk.comför hjälp med att välja din lojala gåva. Byten kan förekomma. Gäller så långt lagret räcker. Gåvoförmånen kan när som helst ändras, ändras eller avslutas av LILYSILK efter eget gottfinnande.
  • Gratis standardfraktförmån
   PETAL- och LILY-medlemmar beviljas automatiskt gratis standardfrakt på alla kvalificerade onlineköp på webbplatsen där motsvarande konto finns så länge köpet görs medan medlemmen är inloggad.
   Förmånen har inget kontantvärde. Förmånen är ej överlåtbar. Förmånen kan när som helst ändras, ändras eller sägas upp av LILYSILK efter eget gottfinnande.
  • Gratis Monogram och Anpassning
   Unik monogramtjänst är gratis för LILY-medlemmar. De exakta reglerna och begränsningarna beskrivs på Monogramming-tjänstsidan. Det kan ta cirka 4 ytterligare arbetsdagar att skicka din beställning när du har begärt monogramservice. Monogramprodukter kan inte bytas eller returneras när de sålts.
   Handgjord skräddartjänst (dvs anpassning) är gratis för alla LILY-medlemmar. De exakta reglerna och begränsningarna beskrivs på sidan Anpassning.
   Gratis monogram och anpassning kan ändras, ändras eller avslutas av LILYSILK efter eget gottfinnande när som helst.
  • Enkel retur & byte
   Den lätta retur- och bytestiden för medlemmars skillnader mellan olika nivåer. SEED och SPROUT njuter av 45 dagars enkel retur och utbyte, medan BULBIL, PETAL och LILY njuter av 60 dagar. För mer information, se vår returpolicy.