Kundservice
Sverige | SEK kr
Lilysilk Messaging Användarvillkor

Du samtycker till att ta emot återkommande automatiska marknadsförings- och informationstextmeddelanden (t.ex. SMS och MMS) från Lilysilk, inklusive textmeddelanden som kan skickas med ett automatiskt telefonuppringningssystem, till det mobiltelefonnummer du angav när du registrerade dig eller något annat nummer som du utser. Samtycke att ta emot automatiska marknadsföringsmeddelanden är inte ett villkor för något köp. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma.

Meddelandefrekvensen kommer att variera. Lilysilk förbehåller sig rätten att ändra frekvensen av meddelanden som skickas när som helst för att öka eller minska det totala antalet skickade meddelanden. Lilysilk förbehåller sig även rätten att ändra kortkoden eller telefonnumret från vilket meddelanden skickas.

Alla mobila enheter eller telefoner kanske inte stöds och våra meddelanden kanske inte kan levereras i alla områden. Lilysilk, dess tjänsteleverantörer och de mobiloperatörer som stöds av programmet är inte ansvariga för försenade eller ej levererade meddelanden.

Du godkänner också våra Lilysilks användarvillkor och Lilysilks sekretesspolicy

Annullering

Du kan välja bort att ta emot SMS/MMS-textmeddelanden genom att klicka på opt-out-länken i textmeddelandet du får i vårt textmeddelandeprogram.

Byte av mobilnummer

I händelse av att du ändrar eller inaktiverar ditt mobiltelefonnummer, samtycker du till att meddela Lilysilk genom att besöka support@lilysilk.zendesk.com

Problem?

Om du upplever några problem, vänligen maila till support@lilysilk.zendesk.com och meddela oss detaljerna om ditt problem eller din begäran om support.

Kontakt

Detta meddelandeprogram är en tjänst från Lilysilk, belägen på 556 N. DIAMOND BAR BLVD. STE207,DIAMOND BAR, CA 91765.

Tvistlösning

(a) en general. I syfte att lösa tvister mellan dig och Lilysilk på det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sättet, samtycker du och Lilysilk till att varje tvist som uppstår ur eller på något sätt är relaterad till dessa meddelandevillkor ("Meddelandevillkor") eller ditt mottagande av textmeddelanden från Lilysilk eller dess tjänsteleverantörer kommer att lösas genom bindande skiljedom. Skiljeförfarande är mindre formell än en rättegång i domstol. Skiljeförfarande använder en neutral skiljeman istället för en domare eller jury, kan tillåta mer begränsad upptäckt än i domstol och kan bli föremål för mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljemän kan utdöma samma skadestånd och lättnader som en domstol kan utdöma. Detta avtal för att döma i tvister inkluderar alla anspråk som härrör från eller på något sätt relaterade till dessa meddelandevillkor, eller ditt mottagande av textmeddelanden från Lilysilk eller dess tjänsteleverantörer oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd, lag, bedrägeri, felaktig framställning eller annan juridisk teori, och oavsett när ett krav uppstår. NI FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT GENOM ATT GODKÄNNA DESSA MEDDELANDEVILLKOR ÄR DU och Lilysilk vardera AVSÄTTAR RÄTTET TILL EN RÄTTEGÅNG AV JURY ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD OCH ATT DESSA MEDDELANDEVILLKOR SKA UNDERHÅLLA DESSA MEDDELANDEN.

(b) Undantag. Oavsett underavsnitt (a) ovan kommer ingenting i dessa meddelandevillkor att anses avstå från, förhindra eller på annat sätt begränsa rätten för dig eller Lilysilk att: (i) väcka en individuell talan i domstol för småmål; (ii) genomföra en verkställighetsåtgärd genom den tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheten om den åtgärden är tillgänglig; (iii) söka föreläggande till förmån för skiljeförfarande från en domstol med behörig jurisdiktion; eller (iv) väcka talan vid en domstol för att ta upp ett anspråk om intrång i immateriella rättigheter.

(c) Skiljeman. Alla skiljeförfaranden mellan dig och Lilysilk kommer att styras av Federal Arbitration Act och Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (sammantaget "AAA Rules") från American Arbitration Association ("AAA"), som modifierats av dessa Meddelandevillkor, och kommer att administreras av AAA. AAA-reglerna och anmälningsformulären finns tillgängliga online på www.adr.org, genom att ringa AAA på 1-800-778-7879 eller genom att kontakta Lilysilk. Skiljemannen har exklusiv behörighet att lösa alla tvister som rör tolkningen, tillämpligheten eller verkställbarheten av detta bindande skiljedomsavtal.

(d) Meddelande; Bearbeta. Om du eller Lilysilk har för avsikt att söka skiljedom måste den part som söker skiljeförfarande först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten via U.S. Mail ("Meddelande"). Lilysilk-adress för Notice är: 195 Humboldt Avenue, Chico, California 95928, Attn: Chief Executive Officer. Meddelandet måste: (i) beskriva arten och grunden för anspråket eller tvisten; och (ii) ange den specifika lättnad som söks ("Begäran"). Du och Lilysilk kommer att i god tro göra ansträngningar för att lösa anspråket direkt, men om du och Lilysilk inte kommer överens om att göra det inom 30 dagar efter att meddelandet mottagits, kan du eller Lilysilk inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet får beloppet för eventuella förlikningserbjudanden som du eller Lilysilk lämnat inte avslöjas för skiljemannen förrän efter att skiljemannen har fattat ett slutgiltigt beslut och eventuellt beslut. (e) Avgifter. Om du påbörjar skiljeförfarande i enlighet med dessa meddelandevillkor, kommer Lilysilk att ersätta dig för din betalning av anmälningsavgiften, såvida inte ditt krav är på mer än $15 000 eller enligt nedan, i vilket fall betalningen av eventuella avgifter kommer att beslutas av AAA regler. Om anspråket är på $15 000 eller mindre kan du välja om skiljeförfarandet ska genomföras: (i) enbart på basis av dokument som lämnats till skiljemannen; (ii) genom en icke-framträdande baserad telefonförhandling; eller (iii) genom en personlig utfrågning enligt AAA-reglerna. Om skiljemannen finner att antingen innehållet i ditt anspråk eller den lättnad som eftersträvas i kravet är oseriöst eller väckt i ett olämpligt syfte (såsom mätt enligt standarderna som anges i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), då betalningen av alla avgifter kommer att styras av AAA-reglerna. I så fall samtycker du till att ersätta Lilysilk för alla pengar som tidigare betalats ut av den som annars är din skyldighet att betala enligt AAA-reglerna. Oavsett på vilket sätt skiljeförfarandet bedrivs, måste skiljemannen utfärda ett motiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att förklara de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som beslutet och eventuella domen grundar sig på. Du och Lilysilk är överens om att ett sådant skriftligt beslut, och information som utbyts under skiljeförfarande, kommer att hållas konfidentiellt utom i den utsträckning det är nödvändigt för att verkställa eller tillåta begränsad domstolsprövning av skiljedomen. Skiljemannen kan fatta beslut och lösa tvister om betalning och återbetalning av arvoden eller utgifter när som helst under förfarandet och på begäran från dig eller Lilysilk inom 14 dagar från skiljemannens avgörande i sak.

(e) Inga grupptalan. DU OCH Lilysilk ACCEPTERAR ATT BÅTTA FÅR KRÄMNINGAR MOT ANDRA ENDAST I EN INDIVIDUELL KAPACITET OCH INTE SOM MÄKANDE ELLER KLASSLEMMAR I NÅGON PÅSTÅDAD KLASS ELLER REPRESENTATIV FÖRFARANDE. Vidare, såvida inte både du och Lilysilk kommer överens om något annat i en undertecknad skrift, får skiljemannen inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av representant eller gruppförfarande.

(f) Ändringar av denna skiljedomsbestämmelse. Om Lilysilk gör någon framtida ändring av denna skiljedomsbestämmelse, förutom en ändring av Lilysilk-adress för meddelande, kan du avvisa ändringen genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss inom 30 dagar efter ändringen till Lilysilk-adress, oavsett vad som sägs i dessa meddelandevillkor. för meddelande, i vilket fall denna skiljedomsbestämmelse, som var i kraft omedelbart före ändringarna du avvisade, kommer att fortsätta att styra eventuella tvister mellan dig och Lilysilk.

(g) Verkställbarhet. Om en skiljedomare beslutar att tillämplig lag utesluter verkställighet av någon av begränsningarna i underavsnitt (f) ovan (behandlar klass, företrädare och konsoliderade förfaranden) när det gäller ett visst anspråk på lättnad, måste det anspråket (och endast det anspråket) avskiljas från skiljeförfarandet och väckts i domstol. Om någon annan bestämmelse i dessa meddelandevillkor visar sig vara omöjlig att verkställa, ska den tillämpliga bestämmelsen anses upphävd och resten av dessa meddelandevillkor ska förbli i full kraft och verkan.

Ändringar av meddelandevillkor

Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller ändra vårt meddelandeprogram när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa meddelandevillkor när som helst och sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering. Din fortsatta registrering efter sådana ändringar ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.